Παρασκευή 19.08.2022
More

  Αλλάζει εκ βάθρων η αναγνώριση των πτυχίων ξένων ΑΕΙ

  Αλλάζει εκ βάθρων ο τρόπος αναγνώρισης πτυχίων του εξωτερικού με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε στη Βουλή

  Με νέο τρόπο θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις για αναγνώριση πτυχίων του εξωτερικού από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Το νομοσχέδιο φέρνει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα που έως τώρα έχει… παιδέψει ουκ ολίγους πτυχιούχους εξωτερικού, παρότι την τελευταία τριετία ο ΔΟΑΤΑΠ έχει βελτιώσει σημαντικά τους ρυθμούς του. Ωστόσο, καθώς αλλάζει το σύστημα, πολλοί πτυχιούχοι θα κινδυνεύσουν να χάσουν τις προθεσμίες για αιτήσεις για αμέσως επόμενους διορισμούς, γεγονός που δεν αποκλείεται να τους οδηγήσει στα δικαστήρια. Ενδεικτικά, υπάρχουν πτυχιούχοι παιδαγωγικών που αναμένουν τώρα απάντηση για το πτυχίο τους, ενόψει των προσεχών διορισμών στα δημόσια σχολεία.

  Ειδικότερα, όπως ορίζει το ν/σ του υπουργείου Παιδείας, που ετέθη σε διαβούλευση, «εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προς τον ΔΟΑΤΑΠ, που σκοπούν στην αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, εξετάζονται από τον Οργανισμό σύμφωνα με το παρόν. Ο ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο». Το ίδιο θα συμβεί με εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του νόμου (όταν ψηφιστεί) προς τον ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Ο ΔΟΑΤΑΠ κατά την εξέταση της αίτησης δεν θα συνεκτιμά τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Με το νέο σύστημα οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών της ημεδαπής, εφόσον το σύνολο των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί εκτός ελληνικής επικράτειας ή μέρος αυτού έχει πραγματοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας σε δημόσιο ίδρυμα.

  Πτυχία ξένων ΑΕΙ: Αλλάζει εκ βάθρων η αναγνώρισή τους-1
  Το νομοσχέδιο φέρνει σημαντικές αλλαγές στο σύστημα που έως τώρα έχει παιδέψει ουκ ολίγους πτυχιούχους εξωτερικού, παρότι την τελευταία τριετία ο ΔΟΑΤΑΠ έχει βελτιώσει τους ρυθμούς του.

   

  Για τα πτυχία των ελληνικών κολεγίων που συνεργάζονται, μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης, με ευρωπαϊκά ως παραρτήματά τους στην Ελλάδα, ο ΔΟΑΤΑΠ θα τηρεί και θα επικαιροποιεί κατάλογο των τύπων τίτλων σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών θα είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών πραγματοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο τόπος των σπουδών (εκτός Ελλάδας) θα πιστοποιείται με βεβαίωση του ξένου ΑΕΙ. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή τρίτης χώρας παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

  Για την εγγραφή του στον οικείο επαγγελματικό φορέα, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία θα συνοδεύεται από την απόφαση ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών. Ο επαγγελματικός φορέας θα υποχρεούται να τον εγγράψει εντός προθεσμίας ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης, καθώς και την υποβολή ή τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων που απαιτούνται.

  Ο ΔΟΑΤΑΠ, κατά τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου, θα μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για αντισταθμιστικά μέτρα, που περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.

  Τέλος, κατά τη δημόσια διαβούλευση φαίνεται πως δεν γίνεται σαφές τι θα ισχύσει με τα εξ αποστάσεως πτυχία και πού (στην έδρα του ΑΕΙ ή στη χώρα του φοιτητή) έχουν γίνει οι εξετάσεις κτήσης τους.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ