Πέμπτη 17.06.2021
More

  Γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση ιθαγένειας

  «Πανελλαδικές» γραπτές εξετάσεις θα περνούν οι αλλοδαποί που επιθυμούν να πολιτογραφηθούν Ελληνες, να αποκτήσουν δηλαδή την ελληνική ιθαγένεια, σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε διαβούλευση έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον χρόνο.

  Περίπου 30.000 αιτήσεις πολιτογράφησης που είναι σε εκκρεμότητα –ορισμένες μάλιστα για χρόνια– αναμένεται να εξεταστούν με το «νέο σύστημα», όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, εφόσον οι αιτούντες επιλέξουν να δώσουν εξετάσεις.

  Εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεών τους στη Γλώσσα, στη Γεωγραφία και στην Ιστορία, δηλαδή καταφέρουν να συγκεντρώσουν το 80% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας, οι αλλοδαποί αποκτούν «Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση» και έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση πολιτογράφησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι αλλοδαποί θα καταβάλλουν εξέταστρο 250 ευρώ. Οι θεματικές ενότητες εξετάζονται μέσω τυχαίας επιλογής από τράπεζα θεμάτων τριακοσίων (300) τουλάχιστον ερωτήσεων, η οποία τηρείται με μέριμνα και ευθύνη της γενικής γραμματείας Ιθαγένειας. Η τράπεζα θεμάτων είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω του ιστοτόπου του υπουργείου Εσωτερικών. Για τους αιτούντες που έχουν ξεπεράσει το 67ο έτος ή δεν μπορούν να συμμετέχουν λόγω διαγνωσμένης δυσκολίας σε γραπτές εξετάσεις, προβλέπεται προφορική διαδικασία.

  Από τις εξετάσεις απαλλάσσονται όσοι έχουν φοιτήσει επιτυχώς σε λύκειο της χώρας που ακολουθεί το υποχρεωτικό ελληνικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό ΑΕΙ ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ.

  Ωστόσο, η τελική τύχη του αιτήματος πολιτογράφησης, το παράβολο για την κατάθεση του οποίου καθορίζεται στα 550 ευρώ, θα κρίνεται από συνέντευξη η οποία θα πραγματοποιείται από δύο υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε. της γενικής γραμματείας Ιθαγένειας με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως εισηγητές. Ο αλλοδαπός, εφόσον το αίτημά του απορριφθεί, έχει δικαίωμα προσφυγής στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο. Το λευκό ποινικό μητρώο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την πολιτογράφηση.

  Παράλληλα, ο αιτών αλλοδαπός θα πρέπει να διαθέτει ελάχιστο δηλωθέν εισόδημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Ιθαγένειας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από το ετήσιο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη.

  Το νέο σύστημα, εφόσον ψηφιστεί από τη Βουλή, αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2021. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι στο νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Τροποποίηση κώδικα ελληνικής ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής στελεχών στον δημόσιο τομέα, οργανωτικές διατάξεις υπουργείου Εσωτερικών και διατάξεις για την αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ» δεν περιέχονται προθεσμίες όσον αφορά τις υποχρεώσεις της διοίκησης για την εξέταση του αιτήματος πολιτογράφησης. Παρά το γεγονός ότι η αναμόρφωση του συστήματος πραγματοποιείται ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, δεν καθορίζεται ο χρόνος εξέτασης του αιτήματος, ούτε και το χρονικό περιθώριο για την έκδοση της απόφασης.

  Αλλαγές σε ΟΤΑ

  Περισσότερες αρμοδιότητες στις οικονομικές επιτροπές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) προβλέπονται στο ίδιο νομοσχέδιο, πολλά άρθρα του οποίου αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Ετσι, η οικονομική επιτροπή του δήμου είναι αρμόδια για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της πορείας υλοποίησής του, έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την έγκριση αποζημιώσεων εκτός έδρας για τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τους δημοτικούς συμβούλους. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, «αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων και νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις». Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει, εξάλλου, για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις και τη διευκόλυνση των οφειλετών για ποσά άνω των 150.000 ευρώ. Αποφασίζει ακόμα για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ε.Ε. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα, αλλά και για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του δήμου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ