Τετάρτη 20.10.2021
More

  Προστασία πρώτης κατοικίας: Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις

  Προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς έως τις 31 Μαΐου προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης

  Προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς έως τις 31 Μαΐου για όλους όσους έχουν πληγεί από την πανδημία και απελευθέρωση στη συνέχεια, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που επρόκειτο να κατατεθεί στη Βουλή τις προσεχείς ημέρες. Η ψήφισή του μετά το νέο lockdown στην οικονομία που αποφασίστηκε χθες ενδέχεται να αναβληθεί και να μετατεθεί για αργότερα και εφόσον η πανδημία εκτονωθεί, αλλά σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες είναι το αποτέλεσμα της συμφωνίας που είχε υπάρξει για το θέμα με τους θεσμούς στο πλαίσιο της αξιολόγησης.

  Η απελευθέρωση όλων των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από την 1η Ιουνίου συμπίπτει με την έναρξη του εξωδικαστικού μηχανισμού, στην οποία θα μπορούν να καταφεύγουν επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς τις τράπεζες και το δημόσιο στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου.

  Στο μεσοδιάστημα όλοι όσοι έχουν πληγεί από την πανδημία και προκειμένου να λάβουν την προστασία της πρώτης τους κατοικίας θα πρέπει να λάβουν σχετική βεβαίωση, η οποία όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, θα χορηγείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ), σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.). Στην πλατφόρμα παρέχεται πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.gr. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται άδεια του φυσικού προσώπου – δικαιούχου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και το δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των χρηματοδοτικών φορέων, για τους σκοπούς του παρόντος. Επίσης συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων και του φορολογικού απορρήτου για τον αιτούντα, το σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της πλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

  Σε φυσικά πρόσωπα που είχαν υποβάλλει αίτηση στο πλαίσιο του νόμου «Γέφυρα 1» και είχαν κριθεί επιλέξιμα, η βεβαίωση κορωνόπληκτου θα δίνεται άμεσα από την ψηφιακή πλατφόρμα. Σε περίπτωση επικείμενου πλειστηριασμού, και προκειμένου να εφαρμοστεί η αναστολή του νόμου η αίτηση για τη χορήγηση της βεβαίωσης κορωνόπληκτου θα πρέπει να έχει υποβληθεί από το φυσικό πρόσωπο το αργότερο τη 15η ημέρα προ της ημερομηνίας διενέργειας του πλειστηριασμού.

  Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης πληγέντες από την πανδημία, οι οποίοι δικαιούνται προστασία της πρώτης τους κατοικίας έως τις 31 Μαΐου θεωρούνται:

  1) εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, ή των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

  α) για ποσά έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%,

  β) για ποσά από 1.001 ευρώ και μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%,

  γ) για ποσά μεγαλύτερα των 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%. Η επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών θα γίνεται με βάση τις δηλώσεις των εργοδοτών τους στους Φορείς Κοινωνικής  Ασφάλισης

  2) ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, ή των οποίων τα έσοδα του β’ τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

  3) άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, στους οποίους παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση,

  4) φυσικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα

  5) εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση με βάση τα τηρούμενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.

  6) δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής ή το Μηχανισμό «Συνεργασία», και οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν παρουσιάσει μείωση εισοδημάτων λόγω των συνεπειών της πανδημίας.

  Πέραν των παραπάνω προϋποθέσεων ο αιτών θα πρέπει σωρευτικά να πληροί και τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας:

  α) Η αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

  β) Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον σύζυγο ή συμβίο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.

  γ) Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του φυσικού προσώπου, του συζύγου ή συμβίου του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

  δ) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου της οφειλής για την οποία επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

  ε) Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του συζύγου ή συμβίου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

  στ) Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ. Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη για να κριθεί η επιλεξιμότητα του φυσικού προσώπου, ως αξία του ακινήτου που αποτελεί την κύρια κατοικία, καθώς και ως αξία της λοιπής περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.

  moneyreview.gr

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ