Πέμπτη 13.06.2024
More

  Τι ισχύει με την απευθείας διάθεση του προϊόντος από τον παραγωγό

  Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας δύνανται να προμηθεύουν μέχρι δεκαπέντε (15) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως

  Επικαιροποιημένο οδηγό για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, εξέδωσε το ΥπΑΑΤ.

  Στις προϋποθέσεις για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού περιλαμβάνεται ο όρος ότι οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας θα πρέπει να είναι ενεργοί μελισσοκόμοι.

  Οι παραπάνω φορείς μπορούν να διαθέτουν το μέλι:

  α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή όμορης ή/και

  β) στα καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφέρειας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή όμορης.

  Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας δύνανται να προμηθεύουν μέχρι δεκαπέντε (15) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων πεντακοσίων (1.500) κιλών μελιού.

  Απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

  Καταχώριση και τήρηση μητρώου φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας

  Για την καταχώριση, ο φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας υποβάλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω:

  Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα και αποδεικτικό εγγραφής στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο. Σε περίπτωση έλλειψης των ανωτέρω, απαιτείται Βεβαίωση Κατοχής Μελισσοσμηνών.

  Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο.

  Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.

  Επισήμανση

  Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες.

  Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τα τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξαιρούνται από την απαίτηση υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης.

  Να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων της εν λόγω ΥΑ διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ