Κυριακή 23.06.2024
More

  Τοποθέτηση του ΦοΔΣΑ για την έλλειψη απαρτίας

  Σχετικά με τη συνεδρίαση του Δ.Σ. Α.Σ.Δ.Σ.Α. ΔΕ Περιφέρειας Ηπείρου 

  Αναφορικά με τη χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ ΑΣΔΣΑ διευκρινίζονται τα εξής:

  Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη σύγκληση συνεδριάσεων, τον τόπο τους, την επίτευξη απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των ΝΠΔΔ και εν προκειμένω του Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου, περιλαμβάνει διατάξεις από τρεις διαφορετικούς νόμους και μία υπουργική απόφαση. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου των ΦΟΔΣΑ και των Συνδέσμων ΟΤΑ, καθώς και τη διαδικασία σύγκλησης των δημοτικών συμβουλίων. Τονίζουμε πως οι διατάξεις των συγκεκριμένων νομοθετημάτων ισχύουν και κανένα δεν έχει καταργηθεί.

  Με βάση λοιπόν, το άρθρο 246 του Ν.3463/2006, «Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου εφόσον έχει περισσότερα από είκοσι πέντε (25) μέλη έχει απαρτία, όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του». Βάσει αυτής της διάταξης, διαπιστώθηκε η απαρτία στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ.Δ.Σ.Α. και ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που είχε εγκαίρως και σύμφωνα με το νόμο, αποσταλεί στα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα.

  Ωστόσο, μετά από επικοινωνία με το Νομικό Σύμβουλο του Α.Σ.Δ.Σ.Α. και κατά της διάρκεια της εν εξελίξει συνεδρίασης, μας συστάθηκε λόγω της ύπαρξης της περιγραφείσης νομοθετικής ασάφειας, η διακοπή της συνεδρίασης, για τη διαφύλαξη της σωστής λειτουργίας του Δ.Σ. και της νομιμότητας των αποφάσεών του.

  Η συνεδρίαση θα επαναληφθεί άμεσα, καθώς οι αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα σηματοδοτήσουν την επόμενη μέρα για τον ΦοΔΣΑ Ηπείρου και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

  Τέλος, αναμένουμε από όλα τα μέλη του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ Ηπείρου που είναι εκλεγμένα και εκπροσωπούν τους πολίτες των Δήμων τους στο ανώτατο συλλογικό όργανο, με την υπεύθυνη στάση τους να υποστηρίξουν την αποφασιστικότητα των ΟΤΑ Α΄ βαθμού στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους προς όφελος των Ηπειρωτών.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ