Δευτέρα 03.10.2022
More

  Αυξάνεται η σύνταξη χιλιάδων ομογενών συνταξιούχων

  Μειώνονται τα απαιτούμενα, για λήψη πλήρους εθνικής σύνταξης, χρόνια διαμονής στη χώρα από 40 σε 30

  Αναδρομικά, από την 1η Ιανουαρίου 2022 αυξάνεται η σύνταξη χιλιάδων ομογενών που προέρχονται από την Αλβανία και από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, όπως ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εργασίας, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Στην πράξη, και σε εφαρμογή νόμου που ψηφίστηκε το προηγούμενο διάστημα, μειώνονται τα απαιτούμενα, για λήψη πλήρους εθνικής σύνταξης, χρόνια διαμονής στη χώρα από 40 σε 30. Να σημειωθεί ότι η διάταξη ψηφίστηκε έπειτα από πίεση που άσκησαν οι ίδιοι οι ομογενείς κυρίως προς τα υπουργεία Εργασίας και Εξωτερικών, καθώς δεν ήταν σε θέση να βρίσκονται και να εργάζονται στην Ελλάδα προ του 1992, λόγω των ιδιαίτερων πολιτικών συνθηκών που επικρατούσαν στις χώρες διαμονής τους εκείνη την περίοδο.

  Με την εν λόγω ΚΥΑ ξεκαθαρίζεται ότι για όσους είναι ήδη συνταξιούχοι ή θα καταστούν συνταξιούχοι εντός του 2022, η πλήρης εθνική σύνταξη θα καταβάλλεται εφόσον έχουν 30 έτη διαμονής στη χώρα, ενώ για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 30 θα μειώνεται κατά 1/30. Σταδιακά το όριο αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως, έτσι ώστε μετά μία δεκαετία, δηλαδή από το 2032 και μετά, οι προϋποθέσεις να εξομοιώνονται για όλους τους δικαιούχους εθνικής σύνταξης, στα 40 χρόνια διαμονής.

  Η απόδειξη της ομογενειακής ιδιότητας γίνεται είτε με την προσκόμιση αντιγράφου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Πολιτών, εφόσον έχει αποκτηθεί η ελληνική ιθαγένεια, είτε με επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου και αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), εάν ο δικαιούχος δεν είναι Ελληνας πολίτης.

  Αντίστοιχα, οι ομογενείς θα πρέπει να καταθέσουν τα αποδεικτικά στοιχεία κατοικίας στην Ελλάδα, τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν: α) Αδεια διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) που χορηγείται στους κατόχους ΕΔΤΟ, είτε με τη μορφή αυτοκόλλητης ετικέτας επί παλαιού αλλοδαπού διαβατηρίου είτε με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου διάρκειας 10 ετών, ή παλαιά εθνική θεώρηση εισόδου ομογενούς ή άδειες διαμονής άλλου τύπου, β) αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας που αφορούν τα έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα, γ) βεβαίωση της αρμόδιας δημοτικής αρχής για μόνιμη κατοικία, δ) μισθωτήρια συμβόλαια κατοικίας, ε) λογαριασμούς παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς χαρακτήρα, στ) πιστοποιητικό μετοικεσίας, ζ) βιβλιάριο υγείας, η) βεβαίωση από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) για κατάθεση δικαιολογητικών για την καταβολή εφάπαξ επιδόματος ομογενών ή ανεργίας. Επίσης, εφόσον κατά την εξεταζόμενη περίοδο έχει δημιουργηθεί πραγματικός χρόνος ασφάλισης στην Ελλάδα, η περίοδος αυτή θεωρείται και χρόνος διαμονής.

  Ο επανυπολογισμός της εθνικής σύνταξης θα γίνει αναδρομικά από 1.1.2022 για όσους ήταν ήδη συνταξιούχοι εκείνη την ημερομηνία και από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης εφόσον κατέστησαν συνταξιούχοι σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Επιπλέον, η ΚΥΑ καταλαμβάνει και όσους λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου προσώπου που είχε την ομογενειακή ιδιότητα.

  Τέλος, στην ΚΥΑ περιγράφεται αναλυτικά και η διαδικασία υποβολής αίτησης για επανυπολογισμό της εθνικής τους σύνταξης, η οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα με βάση τις οδηγίες που θα εκδώσει ο e-ΕΦΚΑ.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ