Τρίτη 25.06.2024
More

  e-ΕΦΚΑ -Διευκρινίσεις για τη συνταξιοδότηση αγροτών με οφειλές

  Στην εξειδίκευση των προϋποθέσεων υπαγωγής στις ρυθμίσεις για την συνταξιοδότηση αγροτών με οφειλές έως 10.000 ευρώ προχωρά ο e-ΕΦΚΑ.

  Ειδικότερα, με εγκύκλιό του ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση, οι οφειλές του ασφαλιζόμενου προς τον π. ΟΓΑ να μην υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ. Ως οφειλές στον π. ΟΓΑ νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από εισφορές για υπαγωγή στην ασφάλιση στον π. ΟΓΑ για τον κλάδο κύριας και πρόσθετης ασφάλισης καθώς και για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον π. ΟΓΑ,

  Επίσης, ο ασφαλιζόμενος αγρότης πρέπει να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον 40 ετών, το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας του, αλλά και να έχει  εξοφλήσει τις εισφορές, που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης.

  Οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν το ποσό των 6.000 ευρώ, αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ. Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

  Να σημειωθεί ότι η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις αυτές υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης.

  Μετά τους ελέγχους

  Εάν από τους ελέγχους της προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, τότε:

  α) Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, αλλά όχι τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε η αίτηση υπαγωγής γίνεται δεκτή και ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης.

  Εάν το συνολικό ποσό οφειλών υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, τότε κοινοποιείται έγγραφο οφειλής προκειμένου ο ασφαλισμένος να καταβάλει το υπερβάλλον των 10.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, εντός διμήνου από την κοινοποίησή του και να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω οφειλών.

  Αποδοχή αίτησης

  Εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ο e-ΕΦΚΑ προχωρεί στην έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης και στην καταβολή της σύνταξης, εφαρμόζοντας παρακράτηση επί του ποσού της σύνταξης.

  Ειδικότερα, το υπερβάλλον των 6.000 ευρώ για τον π. ΟΓΑ, ποσό οφειλής, συμψηφίζεται με το 60% του μηνιαίου ποσού των καταβαλλόμενων συντάξεων, μέχρι τον μηδενισμό του.

  Το μηνιαίως συμψηφιζόμενο υπερβάλλον ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 100 ευρώ για τον π. ΟΓΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσοστό παρακράτησης προσαρμόζεται αναλόγως.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ