Σάββατο 20.07.2024
More

  Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,826 δισ. ευρώ

  Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,826 δισ. ευρώ καταγράφηκε το 11μηνο, εφέτος, στον προϋπολογισμό

  Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,826 δισ. ευρώ καταγράφηκε το 11μηνο, εφέτος, στον προϋπολογισμό, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,771 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 1,091 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2022.

  Το σημαντικότερο μέρος της διαφοράς οφείλεται στον ετεροχρονισμό πληρωμών των δαπανών, που εμφανίζονται μειωμένες κατά 1,774 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού:

  Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2023, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 59,162 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 65,430 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 328 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου.

  Συγκεκριμένα τα έσοδα των μειζόνων κατηγοριών του κρατικού προϋπολογισμού έχουν ως ακολούθως:

  Ι. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 56,040 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 448 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024.

  Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  -Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 21,663 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 131 εκατ. ευρώ.

  -Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 6,390 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 6 εκατ. ευρώ.

  -Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 2,364 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 22 εκατ. ευρώ.

  -Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 18,900 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 183 εκατ. ευρώ.

  ΙΙ. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 53 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση.

  III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 5,423 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 154 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό, ποσό 2,669 δισ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 348 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

  ΙV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 794 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση.

  V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 3,114 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση. Από το ως άνω εισπραττόμενο ποσό, ποσό 285 εκατ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 8 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 6,267 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 133 εκατ. ευρώ από τον στόχο (6,134 δισ. ευρώ). Τα συνολικά έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,954 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 340 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3,294 δισ. ευρώ). Τον Νοέμβριο, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,285 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 193 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,003 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 326 εκατ. ευρώ.

  Συγκεκριμένα τα έσοδα ανά μείζονα κατηγορία του κρατικού προϋπολογισμού, για τον Νοέμβριο έχουν ως ακολούθως:

  I. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,361 δισ. ευρώ αυξημένα κατά 452 εκατ. ευρώ ή 9,2% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2024.

  Οι φόροι

  Ειδικότερα για τους κυριότερους φόρους της κατηγορίας αυτής παρατηρούνται τα εξής:

  -Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 2,086 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 137 εκατ. ευρώ.

  -Τα έσοδα των ΕΦΚ ανήλθαν σε 585 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 13 εκατ. ευρώ.

  -Τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας ανήλθαν σε 134 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα έναντι του στόχου κατά 18 εκατ. ευρώ.

  -Τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε 1,988 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 190 εκατ. ευρώ.

  II. Τα έσοδα της κατηγορίας «Κοινωνικές Εισφορές» ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον στόχο.

  III. Τα έσοδα της κατηγορίας «Μεταβιβάσεις» ανήλθαν σε 325 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 158 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση. Ποσό 124 εκατ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι μειωμένα κατά 349 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

  IV. Τα έσοδα της κατηγορίας «Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών» ανήλθαν σε 60 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση.

  V. Τα έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά τρέχοντα έσοδα» ανήλθαν σε 252 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση. Ποσό 20 εκατ. ευρώ αφορά σε έσοδα ΠΔΕ, τα οποία είναι αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

  Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 718 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 133 εκατ. ευρώ από τον στόχο (584 εκατ. ευρώ).

  Τα συνολικά έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 144 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 342 εκατ. ευρώ από τον στόχο (486 εκατ. ευρώ).

  Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου- Νοεμβρίου ανήλθαν στα 60,194 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,774 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (61,969 δισ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση. Επίσης είναι αυξημένες, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022, κατά 1,116 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών τόκων κατά 2,291 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και αντίρροπες μεταβολές σε λοιπές κατηγορίες δαπανών.

  Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,270 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των ταμειακών πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατά 568 εκατ. ευρώ, καθώς και τον ετεροχρονισμό της ανάλωσης των πιστώσεων υπό κατανομή.

  Ως αξιοσημείωτες πληρωμές μπορούν να αναφερθούν: η επιχορήγηση προς την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. ύψους 786 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του Market Pass και της επέκτασης αυτού, η απόδοση προς το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης ύψους 367 εκατ. ευρώ των υπερκερδών παραγωγών ενέργειας, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2022, καθώς και οι φετινές πληρωμές επιδότησης Diesel θέρμανσης ύψους 100 εκατ. ευρώ. Όλες οι προαναφερθείσες πληρωμές καλύφθηκαν με ανακατανομή πιστώσεων από το αποθεματικό για προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης (πιστώσεις υπό κατανομή).

  Οι πληρωμές στο σκέλος των επενδυτικών δαπανών ανήλθαν στα 8,586 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 504 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Οι δαπάνες του ΠΔΕ περιλαμβάνουν ποσό ύψους 124 εκατ. ευρώ προς εξυπηρέτηση μέτρων COVID-19, με σημαντικότερα εξ αυτών, την ενίσχυση των φορέων υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της πανδημίας COVID-19 στις περιφέρειες, τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Elevate Greece, τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και τη νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορωνοϊού κατ’ οίκον και την επιχορήγηση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ