Δευτέρα 22.04.2024
More

  Τι προβλέπει η τροπολογία για την τιμή του βρεφικού γάλακτος

  Τροπολογία για την τιθάσευση της τιμής του βρεφικού γάλατος κατέθεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, στη Βουλή.

  Με την εν λόγω τροπολογία του Υπουργού Ανάπτυξης κου Σκρέκα, εισάγονται ρυθμίσεις με στόχο τον εξορθολογισμό και τη διαφάνεια των τιμών των προβλεπόμενων καταναλωτικών προϊόντων μέσω:

  – της απαγόρευσης, σε περίπτωση αύξησης της τιμής, οποιοσδήποτε προωθητικής ενέργειας κατά τη διάθεσή τους στους καταναλωτές για το οριζόμενο χρονικό διάστημα,

  -της μείωσης της αρχικής τιμής, ήτοι της τιμής προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών, από την οριζόμενη ημερομηνία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα

  – της υποχρέωσης ειδικά για τα νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, πώλησής τους σε καθαρές τιμές κατά τα ειδικότερα οριζόμενα

  -του επαναπροσδιορισμού, ειδικά για τα οριζόμενα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, των τιμών πώλησής τους από την προβλεπόμενη ημερομηνία κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

  Επίσης, ορίζονται κατά περίπτωση οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχου, τη διαπίστωση των οικείων παραβάσεων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

  Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό με υ.α. των προωθητικών ενεργειών, των κατηγοριών των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των προτεινόμενων διατάξεων, του ύψους του λειτουργικού κόστους ανά κατηγορία προϊόντων, της διαδικασίας του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων κ.λπ.

  Ορίζεται, επίσης, το χρονικό διάστημα ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων. Εξάλλου, επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση, μέχρι του προβλεπόμενου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ορίου, της σύμβασης για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ψηφιακής πλατφόρμας του e-katanalotis και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των κρατικών πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων σε κατηγορίες αγαθών που είναι απαραίτητες για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή ή που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση.

  Παράλληλα, παρατείνεται:

  -από την αναφερόμενη ημερομηνία και έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η δυνατότητα ένταξης απόρων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα.

  -η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) του προσωπικού των αναφερόμενων δομών ψυχικής υγείας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

  Αιτιολογική έκθεση

  Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

  1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

  Άρθρο 1: Επιδιώκεται η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών της αγοράς στη διαμόρφωση των τιμών καταναλωτή, ώστε να μειωθεί η αρχική τιμή των καταναλωτικών προϊόντων, όπως αυτή διαμορφώνεται προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών.

  Άρθρο 2: Επιδιώκεται η αντιμετώπιση του ζητήματος των διαχρονικά υψηλών τιμών με τις οποίες διατίθενται στους καταναλωτές ορισμένα παρασκευάσματα για βρέφη και παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, των κοινοτικών διατάξεων «για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.

  Άρθρο 3: Επιδιώκεται η άμεση αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας «e-katanalotis» για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού.

  Άρθρο 4: Επιδιώκεται η παράταση της δυνατότητας ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της στελέχωσης των δομών ψυχικής υγείας που λειτουργούν από τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας, μετά από τη λήξη των συμβάσεων εργασίας του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου λόγω της ολοκλήρωσης της συγχρηματοδότησηςτων σχετικών προγραμμάτων και δράσεων καιπροκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω δομών και της παροχής των υπηρεσιών τους προς μία ευπαθή ομάδα πολιτών που τις έχει άμεση και απόλυτη ανάγκη.

  2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  Άρθρο 1: Οι αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις των διεθνών τιμών εμπορίου ενισχύουν την ακρίβεια, ιδίως στην αγορά βασικών καταναλωτικών προϊόντων. Σε ένα απόλυτα διαφανές εμπορικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις επιλέγουν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους προκειμένου να επιτύχουν την παραγωγή προϊόντων με χαμηλό κόστος και υψηλό λόγο ποιότητας – τιμής καταναλωτή και οι καταναλωτές αποφασίζουν για την αγορά ενός προϊόντος προκρίνοντας αυτό που τους προσφέρει τη μεγαλύτερη ωφέλεια ή ικανοποίηση στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Σε πολλές χώρες, και της Ευρώπης, ορισμένες επιχειρήσεις, ιδίως όσες παρουσιάζουν στον καταναλωτή υψηλότερα ποσοστά εκπτώσεων έναντι τεχνητά διογκωμένων αρχικών τιμών, απολαμβάνουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς φαλκιδεύοντας τη λειτουργία του μηχανισμού των τιμών της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς. Η κατά τα ανωτέρω μεταβολή του κριτηρίου αγοράς του καταναλωτή από το κριτήριο της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής στο κριτήριο της υψηλότερης έκπτωσης ή προσφοράς, οδηγεί σε υψηλότερες τιμές από αυτές που θα προσέφερε η διαφανής λειτουργία της ανταγωνιστικής ελεύθερης αγοράς, με προφανείς αρνητικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και για τους καταναλωτές.

  Άρθρο 2: Τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, ως αυτά αναφέρονται, συνιστούν για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών αγαθά με ανελαστική ζήτηση και, συνεπώς, η προβληματική λειτουργία της οικείας αγοράς, μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές υποβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής των καταναλωτών. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα προϊόντα αυτά, η υψηλή τιμή τους μπορεί να αποτελεί ισχυρό αντικίνητρο για την απόκτηση περισσότερων παιδιών ανά οικογένεια, αλλά και να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα ιδιαίτερα σε ευάλωτα οικονομικά νοικοκυριά που έχουν βρέφη στα οποία η μητέρα δεν μπορεί να προβεί σε φυσικό θηλασμό λόγω ιατρικών προβλημάτων. Συνεπώς, έως ότου επιτευχθεί η αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων της οικείας αγοράς είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων περιορισμού του κέρδους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σε χαμηλότερα επίπεδα, ώστε τα προϊόντα αυτά να παραμείνουν προσιτά.

  Άρθρο 3: Η ψηφιακή πλατφόρμα «e-katanalotis» έχει σχεδιαστεί προκειμένου να λειτουργεί ως εργαλείο σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων που προσφέρονται από υπεραγορές. Ωστόσο, η πλατφόρμα, προσωρινά, καλείται να λειτουργήσει ως μέσο εφαρμογής των επί μακρό χρόνο παρατεινόμενων έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας πληθωριστικής κρίσης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την ανάγκη έκτακτης και εκτεταμένης εφαρμογής παραμετροποιήσεων που θα της επιτρέψουν να συνεχίσει να επιτελεί ένα ευρύτερο έργο από αυτό για το οποίο είχε αρχικά σχεδιαστεί.

  Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη παράταση πρόκειται να ωφεληθούν οι άποροι και ανασφάλιστοι νεφροπαθείς που δεν μπορούν να απορροφηθούν από τις δημόσιες μονάδες αιμοκάθαρσης με συνέπεια να στερούνται την αναγκαία για τη διατήρηση της υγείας τους θεραπεία. Με την παρ. 2 επιδιώκεται η αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας των δομών ψυχικής υγείας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας και η διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσής τους με το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, μετά από την ολοκλήρωση της συγχρηματοδότησης των σχετικών δράσεων και μέχρι την ολοκλήρωση των

  Πιο αναλυτικά οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν ως εξής:

  Άρθρο 1 – Εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών

  Από τη 10η Ιανουάριου 2024, για τα καταναλωτικά προϊόντα των επιχειρήσεων για τα οποία ανακοινώνεται αύξηση τιμής, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια κατά τη διάθεσή τους στους καταναλωτές για τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόζεται η αύξηση τιμής.

  Για τις κατηγορίες προϊόντων που ορίζονται παραπάνω, οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το λιανεμπόριο μειώνουν την αρχική τιμή, ήτοι την τιμή προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών, από την 1η Μαρτίου 2024. Η μείωση της αρχικής τιμής ισούται κατ’ ελάχιστον με το 30% του αθροίσματος των πιστώσεων, εκπτώσεων ή άλλων παροχών που χορηγήθηκαν στο λιανεμπόριο το έτος 2023 επί της αρχικής τιμής της 31ης Δεκεμβρίου 2023.

  Οι επιχειρήσεις που παράγουν ή εμπορεύονται νωπά κρέατα, ψάρια, φρούτα και λαχανικά, πωλούν τα προϊόντα αυτά σε καθαρές τιμές, ήτοι χωρίς να χορηγούν εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές σε άλλες επιχειρήσεις, που υπερβαίνουν, αθροιστικά, το τρία τοις 3% επί της τιμής πώλησης προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών.

  Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης των παραπάνω διατάξεων ορίζονται:

  – η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και

  – η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης.

  Οι αρχές δύνανται να:

  – έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

  – διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, να εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

  -διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

  -αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις για τα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

  Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου επιβάλλονται κυρώσεις σε βάρος οποιοσδήποτε παραβαίνει τις προβλεπόμενες διατάξεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, ως εξής:

  α) σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός της οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

  β) πρόστιμο από 5.000 έως 2.000.000 ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου με τις προϋποθέσεις και τη σχετικής διαδικασίας.

  Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου, επιβάλλεται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο από 5.000 έως 1.000.000 ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων.

  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύνανται να εξειδικεύονται oι κατηγορίες των προωθητίκών ενεργειών, οι εκπτώσεις, πιστώσεις ή άλλες παροχές, οι κατηγορίες των προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής παραπάνω διατάξεων, να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των παραπάνω κυρώσεων, η κλιμάκωση των προστίμων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος της παραπάνω διάταξης.

  Η εν λόγω διάταξη ισχύει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024.

  Άρθρο 2 – Μέτρα για τον εξορθολογισμό των τιμών βρεφικού γάλακτος

  Οι εταιρείες που εισάγουν, παράγουν και διανέμουν σε άλλες επιχειρήσεις τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας, και “τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους και για την κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) αριθ. 953/2009» (L 181), επανακαθορίζουν τις τιμές πώλησης των ως άνω προϊόντων, από την 1η Μαρτίου 2024, ώστε να προκύπτει για την επιχείρηση μικτό κέρδος που δεν είναι μεγαλύτερο από το λειτουργικό της κόστος, στην οικεία κατηγορία προϊόντων, βάσει των οικονομικών καταστάσεων της αμέσως προηγούμενης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαχειριστικής περιόδου, προσαυξημένο κατά 7% επί των καθαρών πωλήσεων, αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των πιστώσεων ή άλλων παροχών.

  Αρμόδιες αρχές για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση παράβασης ορίζονται:

  – η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, και

  – η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης.

  Οι αρχές  δύνανται να:

  – έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία, δεδομένο και έγγραφο από οιαδήποτε πηγή που διευκολύνει τον έλεγχο οιασδήποτε πιθανολογούμενης παράβασης,

  -διενεργούν έλεγχο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει την πρόσβαση σε κάθε χώρο ή μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής, τον οποίον αφορά ο έλεγχος, ή να παραγγέλλουν ελέγχους που διενεργούνται από άλλες δημόσιες αρχές, προκειμένου να λαμβάνονται, εξετάζονται και να κατάσχονται στοιχεία, δεδομένα ή έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξαρτήτως του μέσου αποθήκευσής τους,

  -διατηρούν στην κατοχή τους τα στοιχεία, τα δεδομένα και τα έγγραφα που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου για όσο χρόνο και στον βαθμό που απαιτείται για την ομαλή διεκπεραίωση του ελέγχου,

  – αναζητούν την παροχή πληροφοριών όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά από κάθε εκπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού του προμηθευτή που ελέγχεται, ο οποίος έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες και εξηγήσεις όσον αφορά στα πραγματικά περιστατικά, τα δεδομένα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.

  Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου  επιβάλλονται σε βάρος οποιουδήποτε παραβαίνει την παραπάνω διάταξη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, σωρευτικά ή διαζευκτικά, κυρώσεις ως εξής:

  -σύσταση με σκοπό την παύση της παράνομης πρακτικής και τη συμμόρφωση εντός της οριζόμενης με την απόφαση αποκλειστικής προθεσμίας, καθώς και την παράλειψή της στο μέλλον,

  -πρόστιμο από 5.000 έως 2.000.000 ευρώ και ανακοίνωση της επωνυμίας του παραβάτη και του επιβληθέντος προστίμου με τις προϋποθέσεις και την προβλεπόμενη διαδικασία.

  Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αρχής Ελέγχου επιβάλλονται σε βάρος του ελεγχόμενου προσώπου πρόστιμο από 5.000 έως ένα 1.000.000 ευρώ, εάν αυτό αποκρύψει, παραποιήσει ή δεν προσκομίσει τα στοιχεία που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές ή παρεμποδίσει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της.

  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύναται να τίθενται περιορισμοί στο ύψος του λειτουργικού κόστους ανά κατηγορία προϊόντων της παρ. 1, να καθορίζονται η διαδικασία του ελέγχου και της επιβολής των κυρώσεων, η κλιμάκωση των προστίμων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

  Άρθρο 3 – Επείγουσα αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας «e-katanalotis» για την υποστήριξη πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού

  Για την αναβάθμιση των δυνατοτήτων της ψηφιακής πλατφόρμας του «e-katanalotis» και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των κρατικών πρωτοβουλιών για την επαύξηση του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων σε κατηγορίες αγαθών που είναι απαραίτητες για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή ή που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση, επιτρέπεται η ανάθεση σύμβασης.

  Άρθρο 4 – Παράταση δυνατότητας ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΥΥ μονάδες αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα

  Η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στις δομές ψυχικής υγείας με φορείς λειτουργίας νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας, η συγχρηματοδότηση των οποίων ολοκληρώθηκε εντός της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, παρατείνεται από τη λήξη τους και μετά την ολοκλήρωση της συγχρηματοδότησης των ως άνω δράσεων. Η διάρκεια της παράτασης των συμβάσεων της παρούσας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες. Οι συμβάσεις της παρούσας δεν δύνανται να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

  Οι δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού των εν λόγω δομών ψυχικής υγείας καλύπτονται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

  Η ισχύς της εν λόγω διάταξης άρχεται από 1η.1.2024.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ