Παρασκευή 01.03.2024
More

  Με νέα «εργαλεία» προστασίας και ανάδειξης της λίμνης

  Ευρείες δυνατότητες τόσο με έργα προστασίας όσο και με δράσεις ενημέρωσης, έχει ο Φορέας Διαχείρισης της Λίμνης μετά από την έγκριση νέων προγραμμάτων.
  Το βασικό είναι η πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020», συνολικού προϋπολογισμού 942.138,62€. Η πράξη που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής αφορά δράσεις με στόχο την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας που στοχεύουν στη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης οικοτόπων και ειδών των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, που ο βαθμός διατήρησής τους είναι μη ικανοποιητικός ή κακός ή έχουν ικανοποιητικό ή άγνωστο βαθμό και χρήζουν επαναλαμβανόμενης διαχείρισης ή προστασίας. Πρόκειται για τέσσερα πακέτα εργασιών: – Προβολή, πχ η έκδοση έντυπου υλικού, η οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων και ημερίδων κλπ – Δράσεις για την ανάπτυξη σταθερών συνεργασιών, αλληλοενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλες υπηρεσίες και φορείς, καθώς και την βελτίωση της υποδομής του Φορέα για τη συλλογή και διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων που συλλέγει. – Υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης ειδών και οικοτόπων και εκπόνηση μελετών: Ενδεικτικές δράσεις είναι η παρακολούθηση ποιότητας των υδάτων της λίμνης, η παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας, η τεκμηρίωση της πρότασης καθορισμού της οικολογικής στάθμης της λίμνης, ο σχεδιασμός δράσεων αναψυχής και κατευθύνσεις διαχείρισης επισκεπτών στη λίμνη και η παρακολούθηση για τη βελτίωση της γνώσης της ενδημικής και απειλούμενης εντομοπανίδας. – Διαχειριστικές δράσεις για τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔΛΠΙ: Ενδεικτικά θα υλοποιηθούν: • Δράσεις προστασίας και διατήρησης ειδών αμφιβίων και ερπετών κοινοτικού ενδιαφέροντος, •Προστασία του ενδημικού και κρισίμως κινδυνεύοντος είδους Chorthippuslacustris, • Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των πτωματοφάγων αρπακτικών με αντιμετώπιση της σύγκρουσης κτηνοτροφίας-λύκουμέσω πιλοτικής εφαρμογής σύγχρονων μέτρων πρόληψης, •Διαχείριση καλαμώνων με στόχο τη βελτίωση των βιοτόπων αναπαραγωγής και τροφοληψίας υδρόβιων ειδών και την αύξηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού της Βαλτόπαπιας (Αythyany roca), • Δράσεις για την προστασία των πελαργών, •Δράσεις ενίσχυσης της φυσικής αναγέννησης χερσαίων τύπων οικοτόπων, •Δράσεις τοποθέτησης τεχνητών καταφυγίων για τη διατήρηση των χειροπτέρων, • Δράσεις επανένταξης νεοσσών Κιρκινεζιών στον αναπαραγόμενο πληθυσμό της πόλης των Ιωαννίνων, •Δράσεις ενίσχυσης ενδημικών ειδών της λίμνης Δελβινακίου (Ζαραβίνα). Επιπλέον ο Φορέας πέτυχε την έγκριση έργου για «Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ερμηνείας της φυσικής κληρονομιάς των προστατευόμενων περιοχών» που περιέχει και την έκδοση υλικού, αλλά και την ανάπτυξη κινητής εφαρμογής ανάδειξης της βιοποικιλότητας Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 37.377,73 €. Τέλος ο Φορέας συνεχίζει την υλοποίηση του έργου ( «Δράσεις για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 99.930,83 που περιέχει τον καθορισμό και εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης του ενδημικού είδους Pelasgusepiroticus και διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών της λίμνης Παμβώτιδας κ.α.

  Του ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ