Παρασκευή 19.08.2022
More

  Υπουργικό Συμβούλιο: Συγκροτείται κυβερνητική επιτροπή για τα μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ

  Στην επιτροπή θα προεδρεύει ο πρωθυπουργός με αναπληρωτή τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

  Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, η oποία θα αναλάβει την παρακολούθηση και την εξέλιξή έργων μεγάλης προστιθέμενης αξίας για την ελληνική οικονομία, που θα εκτελεστούν και θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ αλλά και εθνικούς πόρους, πρότεινε σήμερα με εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής.

  Η επιτροπή αυτή θα αντικαταστήσει την Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής και θα απαρτίζεται από μια ολιγομελής Επιτροπή κυβερνητικών στελεχών για την υποβοήθηση του έργου της, στην οποία θα προεδρεύει ο Πρωθυπουργός με αναπληρωτή του τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

  Τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής θα είναι οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επικρατείας αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

  Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, δύναται να καλείται για να συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, οιοδήποτε μέλος της Κυβέρνησης για Σύμβαση που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.

  Την Επιτροπή θα συγκαλεί ο Πρόεδρος της ή ο Αναπληρωτής του.

  Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι στον νόμο 4799 του Υπουργείου Οικονομικών, κατατέθηκε και υπερψηφίστηκε τροπολογία, με την οποία προχώρησε η θέσπιση ενός ευρύτερου νομικού πλαισίου για το συντονισμό των εμβληματικών δημόσιων συμβάσεων. Πρόκειται για έργα μεγάλης προστιθέμενης αξίας για την οικονομία, που θα εκτελεστούν το επόμενο διάστημα και θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ αλλά και εθνικούς πόρους.

  Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 125-131 εισάγονται για πρώτη φορά κανόνες αξιολόγησης και προτεραιοποίησης των δημόσιων συμβάσεων, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

  Αρμοδιότητες

  Οι αρμοδιότητες της Κυβερνητικής Επιτροπής, αφορούν:

  · Την κατάρτιση και έγκριση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

  · Τον καθορισμό προτεραιοτήτων για συμβάσεις ανά τομέα πολιτικής για κάθε 5ετή προγραμματική περίοδο.

  · Την πηγή ή τις πηγές χρηματοδότησης κάθε σύμβασης, από εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς πόρους ή την υλοποίηση μέσω ΣΔΙΤ ή συμβάσεις παραχώρησης.

  · Τη δυνατότητα προσδιορισμού ή μεταβολής των πηγών χρηματοδότησης.

  · Τη δυνατότητα αναθεώρησης, εν μέρει ή συνολικά του Προγράμματος.

  · Την προώθηση των αναγκαίων θεσμικών, διοικητικών, νομοθετικών και οργανωτικών ρυθμίσεων.

  Υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής

  Για την υποβοήθηση του έργου της Κυβερνητικής Επιτροπής προτείνεται η συγκρότηση μιας ολιγομελούς Επιτροπής κυβερνητικών στελεχών.

  Ειδικότερα η Επιτροπή αυτή θα αποτελείται από:

  · Τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως Συντονιστή,

  · Τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών ως αναπληρωτή,

  · Τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής,

  · Τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

  · Τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

  Η Επιτροπή θα συντάσσει εισηγήσεις αξιολόγησης των προτάσεων που υποβάλλονται, θα παρακολουθεί την εξέλιξη του Προγράμματος, και θα μεριμνά για τη συλλογή όλων των στοιχείων και πληροφοριών που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και «προτεραιοποίηση» των συμβάσεων.

  Επίσης, μπορεί να απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες των δικαιούχων, καθώς και στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές και φορείς, οι οποίοι οφείλουν να παρέχουν σε αυτήν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, χωρίς καθυστέρηση.

  Παράλληλα, θα συντάσσει και υποβάλλει στην Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, σε εξαμηνιαία βάση, έκθεση προόδου των εργασιών της.

  Συνεργασία με τους φορείς του δημοσίου

  Καθιερώνεται ρητή υποχρέωση όλων των δημόσιων φορέων να συνδράμουν την Επιτροπή Παρακολούθησης και να παρέχουν σ` αυτήν την αναγκαία ενημέρωση και κάθε διευκόλυνση για το έργο της.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ