Πέμπτη 25.07.2024
More

    Σε διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την επαγγελματική εκπαίδευση

    Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το Σχέδιο Νόμου θα περάσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

    Η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για την ενσωμάτωση Επαγγελματικών Λυκείων, Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και ΙΕΚ σε νέα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, καθώς και τη μετονομασία των ΙΕΚ σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΑΚ) έχει ήδη ξεκινήσει.

    Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, το Σχέδιο Νόμου θα περάσει στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και αφού προηγηθεί η σχετική επεξεργασία, θα προχωρήσει η συζήτηση και η ψήφισή του από την Ολομέλεια της Βουλής.

    Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, έχουν γίνει γνωστά τα ακόλουθα:

    Ιδρύονται Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Κ.), στα οποία θα ενσωματωθούν οι δομές επιπέδων 3,4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), δηλαδή οι δομές Ε.Σ.Κ. (Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης), ΕΠΑ.Λ. (Επαγγελματικά Λύκεια) και Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) αντίστοιχα. Παράλληλα, θα παρέχεται το Μεταλυκειακό Έτος – τάξη Μαθητείας (επίπεδο 5 του Ε.Π.Π.).

    Σε κάθε δομή εκπαίδευσης Κ.Ε.Ε.Κ., το οποίο θα έχει τη μορφή campus, είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν μία δομή εκπαίδευσης, μία δομή κατάρτισης κι ένα εργαστηριακό κέντρο (Ε.Κ.) ενώ δεν πρέπει να συστεγάζεται Γυμνάσιο ή Γενικό Λύκειο, καθώς οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να αξιοποιούνται αποκλειστικά και προς όφελος του Κ.Ε.Ε.Κ.

    Εκτός της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής, θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα, στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας αλλά και τη συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα.

    Επιπλέον, σε κάθε Κ.Ε.Ε.Κ. ορίζεται θέση Οργανωτικού Συντονιστή με τετραετή θητεία. Ο Ο.Σ. θα συντονίζει και θα εποπτεύει το έργο των επιμέρους εκπαιδευτικών μονάδων και θα συνεργάζεται με τους Διευθυντές τους. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση που θα γίνεται για τη συγκεκριμένη θέση, έχουν εκπαιδευτικοί και δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα. Μεταξύ άλλων, οι υποψήφιοι για τη θέση θα πρέπει να έχουν πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο, πολύ καλή γνώση δύο ξένων γλωσσών και τουλάχιστον εξαετή εργασιακή εμπειρία.

    Τα Θεματικά Ινστιτούτα

    Ξεκινούν τα Θεματικά Ερευνητικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Θ.Ε.Ι.Ε.Ε.Κ.). Με την προϋπόθεση ότι υφίσταται η ανάλογη ανάγκη, δημιουργούνται τα ΘΕΙΕΕΚ με ευθύνη του Οργανωτικού Συντονιστή, ο οποίος θα βρίσκεται με τη σειρά του, σε συνεργασία – μεταξύ άλλων – με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, εργοδοτικούς φορείς ή τοπικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Της σύστασης μίας τέτοιας δομής, θα προηγείται έρευνα για να καταγραφούν οι ανάγκες της τοπικής οικονομίας ενώ φορείς αυτής, θα μπορούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών.

    Αναβαθμίζεται η λειτουργία των Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.) του άρ.32 του ν. 4763/2020, που λειτουργούν στα Ι.Ε.Κ. Θα λειτουργούν πλέον αυτόνομα για να εξυπηρετούν ολόκληρο το Κ.Ε.Ε.Κ. Στόχος τους είναι να συνεργάζονται με επαγγελματικούς φορείς, όπως η ΓΣΕΕ ή ο ΣΕΒ, να μελετούν στατιστικά δεδομένα από τους συνεργαζόμενους εταίρους, μέσα από τα οποία προκύπτουν οι επαγγελματικές ανάγκες. Επιπλέον, θα υποστηρίζουν συμβουλευτικά τους καταρτιζόμενους, διευκολύνοντάς τους το άνοιγμα προς την αγορά εργασίας ή την περαιτέρω επιμόρφωσή τους.

    Ό,τι ισχύει σήμερα για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια, επεκτείνεται σε όλα τα ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2025-26. Εισάγεται ο θεσμός της Επιτροπής Συντονισμού του Πρότυπου Επαγγελματικού Λυκείου (Ε.Σ.Π.ΕΠΑ.Λ.), η πρακτική άσκηση των μαθητών και ενισχύεται η αυτονομία τους. Θα ξεκινήσει η εφαρμογή νέων προγραμμάτων σπουδών, η δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων ενώ θα καλλιεργηθεί η ψηφιοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών δομών, όπως και η ‘πράσινη’ στροφή τους.

    Οι Τομεάρχες των ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ αναλαμβάνουν την ευθύνη των Ε.Κ. (Εργαστηριακών Κέντρων) ενώ θα επιβλέπουν και την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών. Θα υποστηριχθεί η διασύνδεση μεταξύ διδασκόμενης θεωρίας και εκπαιδευτικής πρακτικής, λειτουργώντας ως ενιαίο εκπαιδευτικό σύνολο.

    Τα Συμβούλια Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε) θα εισηγούνται στο Κ.Ε.Ε.Κ. θέματα σχετικά με την Ε.Ε.Κ. και θα συνεισφέρουν με ειδικά μαθήματα, προγράμματα και δραστηριότητες.

    Οι αλλαγές στα ΙΕΚ

    Τα Ι.Ε.Κ. (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Σ.Α.Ε.Κ.) και αποκτούν διευρυμένο ρόλο σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζονται με τα Γραφεία Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ) του αρ. 32 ν. 4763/20. Οι Σ.Α.Ε.Κ. θα αποτελούνται πλέον από τον Τομέα Επαγγελματικής Κατάρτισης και από τον Τομέα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής.

    Στον τομέα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής, οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να επωφεληθούν υπηρεσιών συμβουλευτικής σχετικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία καθώς και διασύνδεσης με την αγορά.

    Θα υπογράφονται Μνημόνια Συνεργασίας μεταξύ του Τομέα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Συμβουλευτικής με τοπικές επιχειρήσεις και θα παρέχεται η ανάλογη καθοδήγηση στους αποφοίτους.

    Η Ψηφιακή πύλη

    Στην Ψηφιακή πύλη ενημέρωσης Γ.Ε.Α.Σ.|Κ.Ε.Ε.Κ. θα συμπεριλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – οι ειδικότητες της κάθε εκπαιδευτικής δομής, το θεσμικό πλαίσιο για την Πρακτική Άσκηση/Μαθητεία, κατάλογος επαγγελματιών και επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, αγγελίες εργασίας, στατιστικά στοιχεία για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων.

    Τέλος, η Ψηφιακή Πύλη θα προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση μέσα από δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, κατάρτιση εξ αποστάσεως, εφαρμογές mobile learning.

    Θα υποστηρίζει την εκπαιδευτική διοίκηση και διασύνδεση των μονάδων Ε.Ε.Κ. Θα προωθεί τις συνεργασίες μεταξύ των μονάδων και θα αξιολογεί διαρκώς το έργο των Σχολών.

    Θα μεριμνά για το ανθρώπινο δυναμικό, θα παρέχει πληροφορίες για τις δραστηριότητες των Σχολών και θα διατηρεί αρχείο-μητρώο αποφοίτων, από το οποίο θα μπορεί να αντλείται έμψυχο δυναμικό από τις τοπικές επιχειρήσεις. Εκ των ων ουκ άνευ, η παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών.

    ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

    ΔΗΜΟΦΙΛΗ