Παρασκευή 19.08.2022
More

  Παράταση στις αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες σε Άρτα και Πρέβεζα

  Παράταση των προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη

  Παράταση των προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων και Γεωργίου Καραϊσκάκη, του συνόλου της Π.Ε. Άρτας

  Από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την   με αρ. πρωτ. 142383/04-11-2021 απόφαση της Δ/νσης Δασών Άρτας τροποποιείται η αρ. πρωτ. 61978/04-06-2021 (ΑΔΑ: 652ΞΟΡ1Γ-ΟΔΞ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Άρτας, καθώς επίσης τροποποιείται και η με αρ. πρωτ. 19387/19-02-2021(ΑΔΑ:Ψ ΜΤΖΟΡ1Γ-ΞΩΖ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Άρτας, όμοια κατά το τμήμα που αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

  Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα του  Δασικού Χάρτη της ΠΕ Άρτας, έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) με έδρα τα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Άρτας, Ταχ. Δ/νση Περ. Οδός & Δημητρίου 2- Τ.Κ. 47132, τηλ. 2681027254, 2681022936, 2681079963,  δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): ddartas@apdhp-dm.gov.gr, όπου παρέχονται γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής αντιρρήσεων τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 07.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.

  Για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. δύναται να δέχεται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, με βάση τους τιθέμενους περιορισμούς, που ισχύουν ανά περιοχή και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

  Ο ανωτέρω Δασικός Χάρτης είναι προσβάσιμος για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικού Κτηματολογίου” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr).

  Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη Π.Ε. Άρτας πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 ημέρα Παρασκευή με καταληκτική ημερομηνία την 18η Απριλίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

  Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 9η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή.

  Η υποβολή αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του «Ελληνικού Κτηματολογίου».

  Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. Π.Ε. Άρτας.

  Και στην Πρέβεζα

  Παράταση προθεσμιών υποβολής αντιρρήσεων και κατά του περιεχομένου του αναρτημένου  Δασικού   Χάρτη  όλων των Τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων Δήμων  Ζηρού , Πάργας και Πρέβεζας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας (συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του Προκαποδιστριακού ΟΤΑ Πρέβεζας )

  Από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την   με αρ. πρωτ. 142498/04-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΩΞΟΡ1Γ-ΩΝ7) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας, τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 22182/26-02-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΣΟΟΡ1Γ-Λ4Μ)  απόφασή της, όσον αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

  Ειδικότερα με τη νέα τροποποιητική απόφαση ανάρτησης, η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 26η  Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη.   Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 16η  Μαΐου  2022  ημέρα Δευτέρα.

  Για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα των  Δασικών Χαρτών της ΠΕ Πρέβεζας , έχει συσταθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) με έδρα τα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Πρέβεζας , Ταχ. Δ/νση Λεωφόρος Ειρήνης 83 – Τ.Κ. 481 00, τηλ. 2682022306 και 2682024870 , δ/νση ηλ. ταχυδρομείου (email): ddaspre@apdhp-dm.gov.gr, όπου παρέχονται γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου  Δασικού   Χάρτη και του τρόπου υποβολής αντιρρήσεων τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 07.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.

  Για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, το Σ.Υ.Α.Δ.Χ. δύναται να δέχεται κοινό, μόνο κατόπιν προηγούμενου ραντεβού, με βάση τους τιθέμενους περιορισμούς, που ισχύουν ανά περιοχή και τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

  Οι ανωτέρω Δασικοί Χάρτες είναι προσβάσιμοι για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικού Κτηματολογίου” (https:// www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx), και στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτ. Μακεδονίας (www.apdhp-dm.gov.gr).

  Θυμίζουμε ότι ανάλογες ανακοινώσεις έχουν γίνει και για την περίπτωση Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ