Κυριακή 23.06.2024
More

  Σήμερα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας

  Σήμερα Τρίτη στις 10:00 συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

  Τα πρώρα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 18-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή οδού Μονολίθι – Πλατανούσα – Δαφνωτή (Α΄ φάση)», προϋπολογισμού 800.000,00 € ΦΠΑ.

  2.Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 26-01-2024 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την κατασκευή του υποέργου «Έργα προσαγωγής – επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Μικρού Παπίγκου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 837.702,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

  3.Έγκριση του από 26-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 23-01-2024  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Κλειδωνιάς Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 670.967,74 χωρίς Φ.Π.Α.

  4.Έγκριση του από 26-02-2024 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 14-02-2024  ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Διστράτου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 879.032,26 χωρίς Φ.Π.Α.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ