Τρίτη 18.06.2024
More

  Πώς επηρεάζει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το δώρο Πάσχα

  Καταβάλλεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κάθε χρόνο έως τη Μεγ. Τετάρτη

  Σύμφωνα με σχετικούς υπολογισμούς, το Δώρο Πάσχα 2024 αναμένεται να αναδιαμορφωθεί σε σχέση με την αύξηση τουκατώτατου μισθού για 585.000 εργαζομένους και από τα 371 ευρώ να φτάσει στα 406 ευρώ.

  Ο νέος κατώτατος μισθός αναμένεται να εφαρμοσθεί από την 1η Απριλίου. Με την αύξηση αυτή, θα υπάρξει και αύξηση στο Δώρο Πάσχα 2024, καθώς αποτελεί συνάρτησή του.

  Το Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την Εθνική Γενική Συμφωνία Συμβάσεων Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), το οποίο καταβάλλεται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κάθε χρόνο έως τη Μεγάλη Τετάρτη, φέτος δηλαδή μέχρι την 1η Μαΐου.

  Φέτος όσοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά και οι άνεργοι, θα λάβουν αυξημένο Δώρο Πάσχα λόγω της αύξησης του κατώτατου.

  Σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτικής Ανάλυσης (ΚΕΠΕΑ), όλοι οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου δικαιούνται το Δώρο.

  Το ποσό του Δώρου Πάσχα υπολογίζεται ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής τους, είτε με ημερομίσθιο είτε με μισθό.

  Η περίοδος υπολογισμού του Δώρου είναι από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

  Έτσι, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα, λαμβάνει αντίστοιχο ποσό ανάλογα με τον τρόπο αμοιβής του.

  Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται την Μεγάλη Τετάρτη, με δυνατότητα προκαταβολής από τον εργοδότη.

  Παρακρατούνται εισφορές υπέρ του ΙΚΑ και φόρους μισθωτών υπηρεσιών.

  Το Δώρο δεν μπορεί να καταβληθεί σε είδος, μόνο σε χρήμα.

  Πώς θα υπολογίσετε το Δώρο Πάσχα

  Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

  Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους.

  Συνεπώς, αν η σχέση εργασίας διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

  Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα δικαιούται να λάβει αναλογία δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: Προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

  Σε περίπτωση που η σχέση εργασίας διαρκέσει λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

  Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (πχ με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

  Ειδικά ως προς την απουσία των εργαζομένων λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Πάσχα συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

  Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθενείας από το ασφαλιστικό του ταμείο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.

  Το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών την 15η ημέρα πριν το Πάσχα, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.

  Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

  Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.

  Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, το επίδομα κατοικίας κλπ όταν χορηγούνται κατ’επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ.

  Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,04166.

  Παράδειγμα: εργαζόμενος με δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ