Τρίτη 18.06.2024
More

  Η κυβέρνηση στηρίζει την πτηνοτροφία

  Προτεραιότητα της κυβέρνησης η στήριξη του πτηνοτροφικού κλάδου, σύμφωνα με τον Στ. Καλογιάννη

  Το θέμα στήριξης της πτηνοτροφίας, ενός βαθιά πληττόμενου κλάδου από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει φέρει επανειλημμένα στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης (αρ. πρωτ. 1576/13.05.2020, 2575/02.09.2020), προς τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.

  Στην απάντησή του ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

  «Α. Το Ελληνικό Δημόσιο σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς λαμβάνει το τελευταίο διάστημα τα κατάλληλα μέτρα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων εν μέσω της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Στο πλαίσιο αυτό έχουν θεσπιστεί νομοθετικές διατάξεις οι οποίες στόχο έχουν τη στήριξη των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, έχει ήδη ψηφιστεί ο ν.4701/2020 (Α΄128) «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» με τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης πίστωσης έως 25.000 ευρώ, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας και σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

  Β. Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, …, μερίμνησε για την κοινοποίηση προς την ΕΕ, του ακόλουθου καθεστώτος, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών:

  – του καθεστώτος της επιστρεπτέας προκαταβολής [σχετικές οι με αριθ. C (2020) 2281/7.4.2020 (SA 56815) και C (2020) 5404/31.07.2020 (SA 58047) εγκριτικές αποφάσεις της ΕΕ] με στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, που έχουν πληγεί λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού Covid-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. Το μέτρο συνίσταται στην παροχή ενίσχυσης συγκεκριμένου ύψους το οποίο, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιστρέφεται εν μέρει στο Κράτος.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ από την πλατφόρμα my BusinessSupport:

  ● Κατά την 1η φάση (Μάρτιος), οι δικαιούχοι (ΑΦΜ) ήταν 52.490 και το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε στα 601.813.400,98 ευρώ (μ.ο. 11.465,3 ευρώ).

  ● Κατά τη 2η φάση (Μάρτιος- Μάιος), οι δικαιούχοι (ΑΦΜ) ήταν 89.729 και το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε στα 1.259.587.721,16 ευρώ (μ.ο. 14.037,7 ευρώ).

  Συνολικά, από τις δύο πρώτες φάσεις υλοποίησης του σχήματος της επιστρεπτέας προκαταβολής προς επιχειρήσεις –σύμφωνα με τα στοιχεία μέχρι τις 31.07.2020- το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί ανέρχεται στα 1.861.401.122,14 ευρώ. Επιπρόσθετα, από τις 11 έως τις 28 Σεπτεμβρίου ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, κατά τον οποίο το συνολικό ύψος χρηματοδότησης θα ανέλθει στο 1,5 δισ. ευρώ. και

  Σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και την επίσπευση μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Από πλευράς ενωσιακού δικαίου κρατικών ενισχύσεων, ως νομική βάση για τη χορήγηση ενισχύσεων σε επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα που πλήττονται από τις συνέπειες της έξαρσης του COVID-19,θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί:

  • το άρθρο 107 παρ. 2 στοιχείο β) της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα αποζημίωσης επιχειρήσεων για ζημίες που έχουν υποστεί λόγω έκτακτων γεγονότων, όπως είναι η έξαρσης της νόσου COVID-19,
  • η Ανακοίνωση της ΕΕ αριθ. C (2020) 1863/19.03.2020 «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει[1]. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι i) το τμήμα 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης μέχρι τις 31/12/2020 ενισχύσεων έως 100.000€ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ii) το τμήμα 3.2 προβλέπει την παροχή δημόσιων εγγυήσεων για δάνεια για περιορισμένο διάστημα και ποσό δανείου και iii) το τμήμα 3.3. προβλέπει ενισχύσεις με την μορφή επιδοτούμενων επιτοκίων για δάνεια προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε ρευστότητα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι ειδικότερες προϋποθέσεις που αναφέρονται σε κάθε τμήμα.

  Σε κάθε περίπτωση, μπορεί εναλλακτικά να γίνει χρήση του Καν. 1408/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα, ή του Απαλλακτικού Καν. 702/2014 για τον γεωργικό τομέα, πληρουμένων των προϋποθέσεων κατά περίπτωση».

  Αναφερόμενος στην απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, ο Σταύρος Καλογιάννης δήλωσε: «Ο κ. Σταϊκούρας παραθέτει αναλυτικά στοιχεία για τη στήριξη που παρείχε το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο σε δικαιούχους αποζημίωσης, καθώς και για τις δυνατότητες χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα. Από την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού προκύπτει με σαφήνεια το έντονο ενδιαφέρον της Κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη για τη στήριξή του πρωτογενή τομέα».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ