Τρίτη 06.06.2023
More

  «Σπίτι μου»: Εντός Μαρτίου το πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων για αγορά ακινήτου

  Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι διαδικασίες για το πρόγραμμα «Σπίτι μου», το οποίο αφορά 10.000 χαμηλότοκα δάνεια σε νέους ηλικία 25-39 ετών και μέχρι το τέλος του μήνα, αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις στην σχετική πλατφόρμα.

  Σύμφωνα με όσα προβλέπει το πρόγραμμα «Σπίτι μου», οι δικαιούχοι θα πληρώνουν τόκο, αντίστοιχο με ένα μικρό ποσοστό του δανείου, καθώς τα 3/4 αυτού θα καλύπτονται από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Επίσης οι τρίτεκνοι / πολύτεκνοι θα έχουν εξ ολοκλήρου άτοκο δάνειο.

  Αναλυτικότερα, στο στάδιο της υλοποίησης πέρασαν ήδη τα πρώτα δύο προγράμματα στεγαστικής πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από την ψήφιση του νόμου 5006/2022 «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 239 Α’/22.12.2022).

  Συγκεκριμένα, προχωρούν άμεσα η χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

  Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας το πρόγραμμα «Σπίτι μου» αφορά δράσεις συνολικού ύψους 1,75 δισεκ. ευρώ από τα οποία εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περί τους 137.000 δικαιούχους.

  Ειδικότερα, για το πρόγραμμα των χαμηλότοκων δανείων μέσα στον τρέχοντα μήνα θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων από τους δικαιούχους και σταδιακά η έγκριση από τις τράπεζες.

  Δικαιούχοι και ακίνητα για το πρόγραμμα «Σπίτι μου»

  Δικαιούχοι των άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων είναι άτομα ηλικίας 25-39 ετών με ετήσιο εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το όριο που προβλέπεται για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης και οι οποίοι δεν διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για την κατοικία τους.

  Τα ακίνητα πρέπει να έχουν αξία έως 200.000 ευρώ, εμβαδόν έως 150 τ.μ. και παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ το ύψος του δανείου, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ, και οι δικαιούχοι θα έχουν περιθώριο 60 ημερών, για να βρουν το ακίνητο.

  «Σπίτι μου»: Η διαδικασία

  1) Αίτηση με σειρά δικαιολογητικών για τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Οι τράπεζες θα ελέγχουν την πλήρωση των προϋποθέσεων (ηλικιακό όριο, εισόδημα, έλλειψη ακινήτου κατάλληλου προς κατοικία) για κάθε αιτούντα.

  2) Κατόπιν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, τότε αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερομένου με βάση τους εσωτερικούς τους κανονισμούς και αποφασίζουν για την προέγκριση ή όχι δανείου και τα κριτήρια πιστοδότησης εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σημαντική λεπτομέρεια είναι πως η προέγκριση ισχύει για 60 ημέρες από τη γνωστοποίησή της στον αιτούντα.

  3) Η τράπεζα ενημερώνει τον αιτούντα για την προέγκριση και αυτός, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας των 60 ημερών, οφείλει να γνωστοποιήσει στην τράπεζα το αιτούμενο ποσό δανείου, που όπως αναφέρθηκε νωρίτερα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Επίσης πρέπει να αναφέρει το ακίνητο που προτίθεται να αγοράσει και την τιμή του, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ, σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς και κατόπιν να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται, ώστε η τράπεζα να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο

  4) Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να γίνουν όλα τα παραπάνω, η οικονομική προέγκριση αναστέλλεται Εάν προσκομιστούν εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τότε, σε συνέχεια επικοινωνίας της τράπεζας με την ΕΑΤ, η ΕΑΤ δεσμεύει το ποσό του αιτούμενου δανείου, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής έγκρισης ή εν μέρει έγκρισης ή απόρριψης του δανείου από την τράπεζα και εντάσσει τη συγκεκριμένη αίτηση στο πρόγραμμα.

  5) Στη συνέχεια, η τράπεζα διενεργεί νομικό και τεχνικό έλεγχο επί του ακινήτου και γνωστοποιεί τα αποτελέσματα στην ΕΑΤ. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το ακίνητο για τη λήψη δανείου, υποβάλλει στην ΕΑΤ τη σχετική δανειακή σύμβαση.

  6) Η ΕΑΤ ελέγχει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν και προχωράει σε έγκριση της σύμβασης, εκτός και αν
  -ο υποψήφιος δανειολήπτης έχει αιτηθεί δάνειο ή έχει καταρτίσει σύμβαση με άλλη τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος ή
  -το ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση υπερβαίνει το ποσό που είχε δεσμευτεί ή το 90% του συμβολαίου αγοράς ή
  -τα καταχωρημένα στοιχεία είναι λανθασμένα.

  7) Η υπογραφή σύμβασης με τον τελικό αποδέκτη, η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου, που θα διασφαλίζει το δάνειο και η εκταμίευση του συνολικού ποσού της σύμβασης πραγματοποιείται εντός έξι μηνών από την έγκριση της ΕΑΤ. Η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες, αν η αίτηση για εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης έχει υποβληθεί εντός του εξαμήνου. Εάν οι προθεσμίες αυτές δεν τηρηθούν με υπαιτιότητα του αιτούντος, η αίτηση απορρίπτεται.

  Δικαιολογητικά

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είναι:

  -πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για την επιβεβαίωση της ηλικίας

  -πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ενώ σε περίπτωση που πρόκειται για μόνο γονέα ο αιτών/η αιτούσα πρέπει να προσκομίσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση (χηρεία, διαζύγιο, λύση συμφώνου συμβίωσης, ανικανότητα του άλλου γονέα για την άσκηση γονικής μέριμνας, υιοθεσία από ένα μόνο γονέα κ.ά.).

  -εκκαθαριστικό ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του τελευταίου φορολογικού έτους για την επιβεβαίωση του προσδιορισμού των εισοδημάτων. Στην περίπτωση συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις ή εάν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δανείου ο ένας εκ των δύο.

  -δήλωση στοιχείων ακινήτου (Ε9) του τελευταίου έτους και πιστοποιητικό ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ.) του τελευταίου έτους για τη διαπίστωση ύπαρξης ή μη ακινήτου κατάλληλου για την κατοικία τους.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ