Τρίτη 28.09.2021
More

  Μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που πλήττονται

  Για σημαντικά μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον κορωνοϊό κάνει λόγο ο Σταύρος Καλογιάννης μετά από τα αναλυτικά στοιχεία για τον πρωτογενή τομέα που έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδης.

  Ο Υπουργός απάντησε στις Ερωτήσεις που είχε καταθέσει ο Σταύρος Καλογιάννης στη Βουλή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο για τη στήριξη του κλάδου των χοιροτρόφων και γενικότερα των κτηνοτρόφων, μετά από συνεργασία που είχε με τον Πρόεδρο του Νέου Χοιροτροφικού Συλλόγου Ηπείρου Αρ. Εξάρχου. Στην απάντησή του ο κ. Βορίδης αναφέρεται αναλυτικά στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί του θέματος, γνωστοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  «Επισημαίνεται ότι οι όποιες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα στα μέτρα που ήδη λαμβάνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και αφορούν στη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Επισημαίνεται ότι με τις υπογραφείσες συμφωνίες δίνεται η δυνατότητα παροχής δανείων με μειωμένο επιτόκιο και ιδιαίτερα μειωμένες εξασφαλίσεις στον αγροτικό τομέα. Επίσης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας covid-19, έχουν προταθεί στην Ε.Ε. και έχουν γίνει εν μέρει αποδεκτές τροποποιήσεις, οι οποίες ενσωματώνονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, που προβλέπουν κατά περίπτωση:

  1. Παράταση των προθεσμιών που αφορούν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ενταγμένων επενδύσεων.
  2. Μείωση ή απαλοιφή του ελαχίστου ποσοστού επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού που πρέπει να αιτείται ο δικαιούχος στην 1η αίτηση πληρωμής.
  3. Αύξηση του αριθμού των αιτημάτων πληρωμής, καθώς και τροποποίησης που μπορούν να υποβληθούν από τον δικαιούχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.
  4. Αύξηση ποσοστού πληρωμής προκαταβολών σε δικαιούχους για ενίσχυση της ρευστότητάς τους.
  5. Δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης σε μικρότερο ποσοστό από το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, εφόσον το τμήμα που υλοποιήθηκε είναι αυτοτελές και λειτουργικό.
  6. Για επενδύσεις μεγάλου προϋπολογισμού, όπως αυτές της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων, δυνατότητα αποδέσμευσης ποσών που έχουν δεσμευτεί για την υλοποίησή τους, προκειμένου να κατευθυνθούν στην εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών των επιχειρήσεων.
  7. Μη απαίτηση διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων επαλήθευσης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων κατά τα ενδιάμεσα στάδια υποβολής αιτημάτων πληρωμής.
  8. Αύξηση του ποσοστού συνολικής υπερδέσμευσης των πόρων του ΠΑΑ, με ένταξη περισσότερων επενδύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

  Η δυνατότητα υπερδέσμευσης αξιοποιήθηκε και για την ένταξη περισσότερων επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, στα τοπικά προγράμματα LEADER κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020…

  Έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 9 Σεπτεμβρίου η εφαρμογή για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης. Θα περιληφθούν αντίστοιχες δράσεις στο υπό κατάρτιση Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2021-2027. Περαιτέρω, ο κλάδος της χοιροτροφίας, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, δύναται να ενισχυθεί και από τα εξής υπομέτρα: ‘Εκκίνηση επιχείρησης για νέους γεωργούς’, ‘Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας. ’Επίσης, δύναται να ενισχυθεί και στο πλαίσιο του Επενδυτικού Ν.4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την Περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας-σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

  Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να επισημανθεί η σημαντική επιτυχία που σημείωσε η ελληνική Κυβέρνηση στο μέτωπο των μέτρων στήριξης καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την έγκριση της τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων από την κρίση του COVID 19, που εισηγήθηκαν οι ελληνικές αρχές, ώστε:

  α) να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του, προβλέποντας τη δυνατότητα παροχής κεφαλαίου κίνησης και στους αυτοαπασχολούμενους και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, και
  β) να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του σε 2,25 δισ €”.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ