Σάββατο 13.08.2022
More

  ΥπΑΑΤ: Προσκλήσεις δράσης προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ

  Περιοχές και προϊόντα που αφορούν

  Εκδόθηκαν δυο Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ.

  Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η συγκεκριμένη ενέργεια πραγματοποιήθηκε μετά από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργου Γεωργαντά, του υφυπουργού Γιώργου Στύλιου και του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη σε συνέχεια της κατανομής των νέων πόρων για την διετία 2021-2022.

  Οι προσκλήσεις αφορούν:

  – Τις Δεσμεύσεις Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς» για αρόσιμες εκτάσεις, με προϋπολογισμό 120.000.000€.

  – Τη Δέσμευση Γ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες» με προϋπολογισμό 30.000.000€.

  Η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι δύο (2) έτη, 2022-2023και η εφαρμογή τους ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης των Προσκλήσεων, καθώς υπήρξε προδημοσίευση της Πρόσκλησης στις 06.10.2021.

  Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από την Δευτέρα 14/3/2022 έως Παρασκευή15/4/2022 αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/ .

  Κάθε υποψήφιος μπορεί να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της αίτησης στήριξής του μέσω του ΠΣ και σχετικές ανακοινώσεις θα γίνονται στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr.

  Η Δράση εφαρμόζεται στις ακόλουθες 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ), καθώς και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων, όπως φαίνονται παρακάτω:

  α/α Ευπρόσβλητη ζώνη α/α Ευπρόσβλητη ζώνη α/α Ευπρόσβλητη ζώνη

  Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας

  α/α Υγροτοπικές περιοχές α/α Υγροτοπικές περιοχές α/α Υγροτοπικές περιοχές

  Υγρότοποι Αμβρακικού

  Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων

  Η ειδική δέσμευση Α (Εφαρμογή Αγρανάπαυσης) και Β (Εφαρμογή Αμειψισποράς) εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες.

  Η ειδική δέσμευση Γ (Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες) εφαρμόζεται σε αρδευόμενα αγροτεμάχια εντός των παραπάνω περιοχών παρέμβασης, τα οποία καλλιεργούνται με οποιαδήποτε ποικιλία επιλέξιμης δενδρώδους καλλιέργειας (ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, μηλιά, αχλαδιά, πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, ελιά-ελαιοποιήσιμη-βρώσιμη-διπλής κατεύθυνσης) ή με συγκαλλιέργεια των ως άνω επιλέξιμων καλλιεργειών.

  Τα ύψη ενίσχυσης ανά ειδική δέσμευση αναλύονται παρακάτω:

  Ειδική δέσμευση Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης»
  Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *
  Μακεδονία Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νησιά Αιγαίου, Κρήτη

  Αραβόσιτος 435 451 534 502
  Ζαχαρότευτλα 600 502 502 502
  Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600 600 600 600
  Βαμβάκι 600 600 600 600
  *Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της ειδικής δέσμευσης Α που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως EFA αγρανάπαυση, υπολογίζεται ως ποσοστό ενίσχυσης του παραπάνω Πίνακα με βάση συγκεκριμένο τύπο, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση.

  Ειδική δέσμευση Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς»
  Ομάδα καλλιέργειας Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος) *

  – Μακεδονία

  – Θράκη Θεσσαλία Ήπειρος, Ιόνια νησιά, Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα Στερεά Ελλάδα, Αττική, Νησιά Αιγαίου, Κρήτη

  Αραβόσιτος 292 308 390 358
  Ζαχαρότευτλα 465 358 358 358
  Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 600 600 600 600
  Βαμβάκι 600 515 554 600
  Ηλίανθος 317 316 320 322

  *Το ύψος ενίσχυσης για τους δικαιούχους της ειδικής δέσμευσης Β που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος «περιοχή οικολογικής εστίασης (EFA)» και επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ως ξηρική αμειψισπορά αποκλειστικά καλλιέργεια ψυχανθών και ως EFA πάλι καλλιέργεια ψυχανθών, υπολογίζεται ως ποσοστό ενίσχυσης του παραπάνω Πίνακα, με βάση συγκεκριμένο τύπο, προκειμένου να μην προκύπτει διπλή χρηματοδότηση.

  Ειδική δέσμευση Γ «Χλωρά λίπανση σε δενδρώδεις καλλιέργειες»
  Ομάδα καλλιέργειας Απώλεια εισοδήματος (€/Ha/έτος) Κόστος συναλλαγής (κατάρτιση ΣΔΕ) (€/Ha/έτος) Ύψος ενίσχυσης (€/Ha/έτος)
  Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά – Μανταρινιά – Λεμονιά) 264 8 272
  Ελιά (Βρώσιμη – Ελαιοποιήσιμη και διπλής κατεύθυνσης ) 437 15 452 Πυρηνόκαρπα
  (Ροδακινιά – Νεκταρινιά – Βερικοκιά) 296 21317
  Μηλοειδή (Μηλιά – Αχλαδιά) 175 13 188
  Η πρόσκληση θα βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» www.diavgeia.gov.gr, στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιεί με συνέπειακαι συνέχεια,παρεμβάσεις με θετικό αντίκτυπο στην επίτευξη τουεθνικούκαι ευρωπαϊκού στρατηγικού στόχου για περιβαλλοντικά βιώσιμη γεωργική δραστηριότητα, όπως αυτός αποτυπώνεται στη νέα «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» (EuropeanGreenDeal) και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (F2F).

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

  Περιοχές Ευπρόσβλητες από Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις περιοχές παρέμβασης Περιοχές Ευπρόσβλητες από Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις περιοχές παρέμβασης

  Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας Αρταίων, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Ζηρού, Κεντρικών Τζουμέρκων, Νικολάου Σκουφά, Πάργας, Πρέβεζας 22: Τροιζηνία Τροιζηνίας

  Υγροτοπικές Περιοχές Καλλικρατικοί Δήμοι που εμπίπτουν ολικώς ή μερικώς στις περιοχές παρέμβασης

  Υγρότοποι Αμβρακικού Άκτιου – Βόνιτσας, Αμφιλοχίας, Νικολάου Σκουφά

  Εθνικό πάρκο λίμνης Παμβώτιδας Ιωαννίνων Βορείων Τζουμέρκων, Δωδώνης, Ζίτσας, Ιωαννιτών

   

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  OAED

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ