Τρίτη 28.09.2021
More

  Σημαντικά τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον κορωνοϊό

  Αναλυτικά στοιχεία για τον πρωτογενή τομέα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μ. Βορίδη

  Αναλυτικές απαντήσεις έδωσε ο Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μ. Βορίδης, στις Ερωτήσεις που είχε καταθέσει ο Σταύρος Καλογιάννης στη Βουλή (αρ. πρωτ.: 6851/2020, 8909/2020), σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο για τη στήριξη του κλάδου των χοιροτρόφων και γενικότερα των κτηνοτρόφων, μετά από συνεργασία που είχε με τον Πρόεδρο του Νέου Χοιροτροφικού Συλλόγου Ηπείρου κ. Αρ. Εξάρχου. Στην απάντησή του ο κ. Βορίδης αναφέρεται αναλυτικά στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί του θέματος, γνωστοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  «Επισημαίνεται ότι οι όποιες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ  έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα στα μέτρα που ήδη λαμβάνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και αφορούν στη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων και αποζημιώσεων.  Επισημαίνεται ότι με τις υπογραφείσες συμφωνίες δίνεται η δυνατότητα παροχής δανείων με μειωμένο επιτόκιο και ιδιαίτερα μειωμένες εξασφαλίσεις στον αγροτικό τομέα. Επίσης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, έχουν προταθεί στην Ε.Ε. και έχουν γίνει εν μέρει αποδεκτές τροποποιήσεις, οι οποίες ενσωματώνονται από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης,  που προβλέπουν κατά περίπτωση:

  1. Παράταση των προθεσμιών που αφορούν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης ενταγμένων επενδύσεων.

  2. Μείωση ή απαλοιφή του ελαχίστου ποσοστού επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού που πρέπει να αιτείται ο δικαιούχος στην 1η αίτηση πληρωμής.

  3. Αύξηση του αριθμού των αιτημάτων πληρωμής, καθώς και τροποποίησης που μπορούν να υποβληθούν από τον δικαιούχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.

  4. Αύξηση ποσοστού πληρωμής προκαταβολών σε δικαιούχους για ενίσχυση της ρευστότητάς τους.

  5. Δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης σε μικρότερο ποσοστό από το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, εφόσον το τμήμα που υλοποιήθηκε είναι αυτοτελές και λειτουργικό.

  6. Για επενδύσεις μεγάλου προϋπολογισμού, όπως αυτές της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων, δυνατότητα αποδέσμευσης ποσών που έχουν δεσμευτεί για την υλοποίησή τους, προκειμένου να κατευθυνθούν στην εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών των επιχειρήσεων.

  7. Μη απαίτηση διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων επαλήθευσης της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων κατά τα ενδιάμεσα στάδια υποβολής αιτημάτων πληρωμής.

  8. Αύξηση του ποσοστού συνολικής υπερδέσμευσης των πόρων του ΠΑΑ, με ένταξη περισσότερων επενδύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

  Η δυνατότητα υπερδέσμευσης αξιοποιήθηκε και για την ένταξη περισσότερων επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών, στα τοπικά προγράμματα LEADER κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

  Έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 9 Σεπτεμβρίου η εφαρμογή για την υποβολή αιτημάτων πληρωμής για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης. Θα περιληφθούν αντίστοιχες δράσεις στο υπό κατάρτιση Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2021-2027.

  Περαιτέρω, ο κλάδος της χοιροτροφίας, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, δύναται να ενισχυθεί και από τα εξής υπομέτρα: ‘Εκκίνηση επιχείρησης για νέους γεωργούς’, ‘Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας.

  Επίσης, δύναται να ενισχυθεί και στο πλαίσιο του Επενδυτικού Ν.4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την Περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας-σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

  Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να επισημανθεί η σημαντική επιτυχία που σημείωσε η ελληνική Κυβέρνηση στο μέτωπο των μέτρων στήριξης καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την έγκριση της τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων από την κρίση του COVID 19, που εισηγήθηκαν οι ελληνικές αρχές, ώστε:

  α) να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του, προβλέποντας τη δυνατότητα παροχής κεφαλαίου κίνησης και στους αυτοαπασχολούμενους και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, και

  β) να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του σε 2,25 δις €.

  Επιπλέον, βασική προτεραιότητα αποτελεί η επίλυση του προβλήματος της ηλικιακής σύνθεσης του γεωργο-κτηνοτροφικού τομέα με την παροχή κινήτρων στο μέτρο των νέων γεωργών, το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί δύο φορές, κατά προτεραιότητα, σε νέους αγροτικών ή μη περιοχών, αλλά και με την επαγγελματική τους κατάρτιση μέσω του συστήματος συμβουλών (μέτρο γεωργικών συμβουλών) που θα τους υποστηρίζει. Περαιτέρω, έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις όσον αφορά στην έμμεση μείωση του κόστους, παρέχοντας κίνητρα κυρίως για:

  Εκσυγχρονισμούς γεωργο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καθετοποιήσεις μονάδων στα μέτρα των σχεδίων βελτίωσης και της μεταποίησης.

  Επιπλέον, επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων που ορίζει ο αναπτυξιακός Ν. 4399/2016 και των οποίων το ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €).

  Εξάλλου, το πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης είναι το στοίχημα της χαμένης ανταγωνιστικότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα:

  Νομοθετήθηκε μείωση των φορολογικών συντελεστών (Ν.4646/2019). Θεσπίστηκε γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών και της αποσύνδεσής τους από το εισόδημα (Ν.4670/2020). Ενθαρρύνθηκε το «χτίσιμο» συλλογικοτήτων, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακος, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να πετύχουν υψηλότερη τιμή στο προϊόν, μειωμένες τιμές στις εισροές, καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες και δυνατότητα να κλείσουν συμφέρουσες συμβάσεις με τους προμηθευτές. Σημειωτέα είναι η υπογραφή της αριθμ. 2745/328012/24/12/2019 απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αναγνώρισης των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και διευκρινίζεται το καθεστώς ελέγχου τους. Περαιτέρω, τη βούληση του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω των υγιών συλλογικοτήτων αποτυπώνει και η νομοθετική πρωτοβουλία για τους Συνεταιρισμούς (Ν.4673/2020). Παράλληλα, προς επίλυση του παγίου προβλήματος χρηματοδότησης της λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών, χωρίς όμως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας. Αυξήθηκε το ποσοστό της πλεονάζουσας παραγόμενης ενέργειας που μπορούν να «πουλήσουν» οι αγρότες στη Δ.Ε.Η.

  Εξασφαλίσθηκε πρόσβαση στη ρευστότητα αγροτών και κτηνοτρόφων με το «ξεπάγωμα» από την Κυβέρνησή μας χρηματοδοτικών εργαλείων, που «λίμναζαν» επί χρόνια, εξαιτίας της προηγούμενης Κυβέρνησης. Όσον αφορά στην καταπολέμηση των «ελληνοποιήσεων  η Ηγεσία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε το σημαντικό βήμα με την ψήφιση του Ν.4691/2020 «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».

  Κάνοντας έναν απολογισμό σχετικά με τα ποσά που διοχετεύτηκαν από το ΥΠΑΑΤ προς τον πρωτογενή τομέα από την αρχή του έτους, προκύπτει ότι καταβλήθηκαν ή εξασφαλίσθηκαν τα ακόλουθα ποσά:

  • Καταβολή 1 εκατ. ευρώ στους τευτλοπαραγωγούς.
  • Καταβολή 2 εκατ. ευρώ μέσω της διαδικασίας των de minimis για τα θερμοκήπια στην Κρήτη.
  • Καταβολή 4,3 εκατ. ευρώ στους βαμβακοπαραγωγούς και 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγούς σιτηρών του Έβρου του Έβρου.
  • Καταβολή 10,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ανθοπαραγωγών.
  • Εξασφάλιση 15,2 εκατ. ευρώ μέσω της διαδικασίας των de minimis για τη στήριξη της παράκτιας αλιείας.
  • Εξασφάλιση 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αλιέων.
  • Εξασφάλιση 14,8 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών.
  • Εξασφάλιση 30,2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας.
  • Καταβολή 4,7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών σπαραγγιών.
  • Εξασφάλιση 1,8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κλάδου της μελισσοκομίας σε μικρά νησιά».

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ