Κυριακή 17.01.2021
More

  Αναζητώντας τους δίκαιους κατώτατους μισθούς

  Το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης δίκαιων κατώτατων μισθών για όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινά σήμερα η Επιτροπή.

  Προηγήθηκε το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης, το οποίο παρέμεινε ανοικτό από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου και στο οποίο η Επιτροπή έλαβε απαντήσεις από 23 κοινωνικούς εταίρους σε ολόκληρη την ΕΕ.

  Η Επιτροπή, με βάση τις απαντήσεις που έλαβε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω δράση της ΕΕ. Τα πρόσφατα γεγονότα ενίσχυσαν περαιτέρω τις απαιτήσεις έναντι της ΕΕ για προσπάθειες μείωσης των αυξανόμενων μισθολογικών ανισοτήτων και της φτώχειας των εργαζομένων, που αποτελούσαν ήδη πολιτική προτεραιότητα για την Επιτροπή φον ντερ Λάιεν.

  Τονίζεται ακόμα ότι η ΕΕ επλήγη ιδιαίτερα από την πανδημία του κορωνοϊού, με αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες και τις επιχειρήσεις των κρατών μελών, καθώς και στο εισόδημα των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για όλους τους εργαζομένους στην ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανάκαμψη, καθώς και για την οικοδόμηση δίκαιων και ανθεκτικών οικονομιών, ενώ οι κατώτατοι μισθοί θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Οι κατώτατοι μισθοί είναι σημαντικοί τόσο σε χώρες που βασίζονται αποκλειστικά σε συλλογικά συμφωνηθέντες κατώτατους μισθούς όσο και σε χώρες με νόμιμο κατώτατο μισθό.

  Οι κατώτατοι μισθοί που αποτελούν αντικείμενο δέουσας διαπραγμάτευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και οι οποίοι τηρούνται και επικαιροποιούνται μπορούν, όπως αναφέρεται:

  • Να παράσχουν στους ευάλωτους εργαζομένους οικονομικό απόθεμα σε χαλεπούς καιρούς·
  • Να δημιουργήσουν ισχυρότερα κίνητρα προς εργασία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας·
  • Να μειώσουν τις μισθολογικές ανισότητες στην κοινωνία·
  • Να αυξήσουν την εγχώρια ζήτηση και την ανθεκτικότητα της οικονομίας·
  • Να συμβάλλουν στη γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

  Οι κατώτατοι μισθοί, όταν καθορίζονται σε κατάλληλα επίπεδα και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες, στηρίζουν τους ευάλωτους εργαζομένους και βοηθούν στη διατήρηση τόσο της απασχόλησης όσο και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

  Η Επιτροπή δεν αποσκοπεί στον καθορισμό ενιαίου ευρωπαϊκού κατώτατου μισθού ούτε στην εναρμόνιση των συστημάτων καθορισμού κατώτατου μισθού. Κάθε πιθανό μέτρο θα εφαρμόζεται διαφορετικά ανάλογα με τα συστήματα και τις παραδόσεις καθορισμού κατώτατου μισθού του κράτους μέλους, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων και της συλλογικής αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων.

  Το έγγραφο του δεύτερου σταδίου της διαβούλευσης καθορίζει πιθανούς τρόπους για τη λήψη μέτρων από την ΕΕ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κατώτατοι μισθοί καθορίζονται σε κατάλληλα επίπεδα και προστατεύουν όλους τους εργαζομένους. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο, όπως υπογραμμίζεται από τις απαντήσεις των κοινωνικών εταίρων στο πρώτο στάδιο της διαβούλευσης. Ως εκ τούτου, η πρωτοβουλία της ΕΕ θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι,

  Εφαρμόζονται εύρυθμα λειτουργούσες συλλογικές διαπραγματεύσεις στον τομέα του καθορισμού των μισθών·

  Τα εθνικά πλαίσια επιτρέπουν τον καθορισμό νόμιμων κατώτατων μισθών και την τακτική επικαιροποίησή τους σύμφωνα με σαφή και σταθερά κριτήρια·

  Οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν ουσιαστικά στον καθορισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού προς υποστήριξη της επάρκειας του κατώτατου μισθού·

  Οι διακυμάνσεις του κατώτατου μισθού και οι εξαιρέσεις απ’ αυτόν καταργούνται ή περιορίζονται·

  Τηρούνται αποτελεσματικά τα πλαίσια εθνικού κατώτατου μισθού και εφαρμόζονται μηχανισμοί παρακολούθησης.

  Οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις της διαβούλευσης έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων καλούνται να επιλέξουν το καταλληλότερο είδος πράξης. Η Επιτροπή εξετάζει τόσο νομοθετικές όσο και μη νομοθετικές πράξεις, δηλαδή μια οδηγία στον τομέα των συνθηκών εργασίας και μια σύσταση του Συμβουλίου.

  ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

  ΔΗΜΟΦΙΛΗ